Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Katalogové listy, matrika  Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ  Spisy o přijetí žáka a správní řízení Seznamy žáků LVK,Plavání, seznamy žáků k výletům, jiné seznamy žáků, dopravní výchova  Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků  Evidence žádostí o uvolnění žáka  BOZP, BOZ  Personální a mzdová agenda Pokladní kniha a výpisy z účtu Účetnictví Smlouvy o pronájmu prostor Seznam vyučujících, podklady pro plat, docházka Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad  Komisionální opravné zkoušky Hospitace  Podací deník  Běžná e-mailová komunikace, datová schránka  IVP  Evidence zájmových kroužků včetně přihlášek  Jídelna: Přihlášky ke stravování  Jídelna: Výběr stravného, přehled plateb  Jídelna: Počet obědů zaměstnanců a jiných stránvíků  Družina: Platby družiny
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Podklad pro školní akce Bezpečnost na pracovišti a ve škole Evidence žádostí u uvolnění žáka Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení mzdové a personální agendy Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb Vedení účetnictví Pronajímání školních prostor Podklapd pro další povinnosti Záznamy z pedagogických rad a pracovním porad Komisionální opravné zkoušky žáků Kontrola vyučujících Evidence pošty/vedení spisové služby Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami Zvláštní vzdělávací potřeby Zájmové kroužky Přihlášky ke stravování do školní jídelny Výběr stavného, přehled plateb ve školní jídelně Počet obědů zaměstnanců a jiných strávníků ve školní jídelně Evidence plateb družiny
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, třídní učitelé, vyučující Žáci školy, třídní učitelé, vyučující Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy zaměstnanci a žáci Žáci, zákonní zástupci zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy plátci v hotovosti a na účet školy plátci v hotovosti a na účet školy nájemci zaměstnanci školy zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy zaměstnanci školy Příjemci a odesílatelé pošty Příjemci a odesílatelé pošty Žáci se specifickým vzděláváním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny Žáci Žáci,  pracovníci školy, cizí strávníci Žáci, zákonní zástupci a pracovníci školy, cizí strávníci Zaměstnanci školy, cizí stránvíci Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis jmenné, kontaktní jmenné, kontaktní jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jménné, kontaktní, zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost, zdravotní způsobilost, kopie zdravotního průkazu Jmenné, adresa, datum narození, pojišťovna, kontakty Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, datum narození, podpis Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zdravotní pojišťovna, podpis, doklad o vzdělání jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly jmenné,adresní, podpis Jmenné Jmenné Jmenné, klasifikace jmenné, jmenné kdo hospitoval Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, kontaktní, podpis jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné Jmenné, adresní
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci, katalogové listy - navazujícímu školskému zařízení Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, příslušná místa - např. ubytovací zařízení, personál plaveckého bazénu Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravotní pojišťovna, finanční úřad, ÚP, soudy, dotace - příslušné ministerstvo Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, psychologicko pedagogická poradnu, zákonní zástupci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 45 let 10 let 10 let 45 let 5 let 1 rok 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 5 let 5 let (nemá dobu skartace) 50 let - personální listy, 30 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků 10 let 10 let 5 let 45 let seznamy vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let 10 let 10 let 5 let 10 let 5 let 10 let 3 roky 3 roky 5 let 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c c c c c c c c e e c c c c e e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon §28 zákona č. 561/2004 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhl. č. 14/2005 Sb. zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce §28 zákona č. 561/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád), zákon č. 582/1991 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., zákon č. 582/1991 Sb., zákon č. 435/2004 Sb., zákon č. 48/1997 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP zdraví při práce) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zák. č. 262/2006 Sb. §28 zákona č. 561/2004 Sb. § 22, § 23 vyhl. č. 48/2005 Sb., o zákl. vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky; § 69 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě § 7 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných § 111 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon § 4 vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních § 5 vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 111 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; § 11 a § 14 vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE