Navigace

Obsah

Speciální třídy

Od 1. 1. 2019 probíhá výuka i ve dvou speciálních třídách S I. a S II.
Vzdělávání ve speciálních třídách je určeno žákům se speciálním vzdělávacími potřebami podle § 16 odst. 9 školského zákona. Žáci ve speciálních třídách jsou vyučováni na 1. i 2. stupni podle školního vzdělávacího programu ZŠ Liptál Škola pro život (aktualizace) a podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – DUHOVÁ ŠKOLIČKA.
Úkolem speciálních tříd je poskytnout žákům pomocí speciálních metod a forem práce, co možná nejvyšší úroveň znalostí. Výchovně vzdělávací proces se přizpůsobuje zvláštnostem psychického i fyzického vývoje našich žáků. Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí. Po příchodu žáka se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci na nové prostředí, vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí, snažíme se o zachycení a rozvíjení každého drobného pokroku. Specifikem ve výuce jsou speciální učební metody, vhodný výběr učiva, speciální učebnice a pomůcky, snížený počet žáků ve třídě, individuální přístup a speciální pedagogové a asistenti pedagogů.
Postižení našich žáků vyžaduje časté střídání jednotlivých kroků vyučovací hodiny a tvůrčí přístup při výběru metod a forem práce. Klademe důraz na zajištění individuálního přístupu a respektován individuálního tempa, využívání co největšího množství názorných pomůcek, do vyučování často začleňujeme hru. Prioritou je pro nás vytvoření příjemné atmosféry, na sympatie mezi učitelem a žákem a společný zájem o školní práci.
Školní výuku zpestřujeme různými výchovně vzdělávacími akcemi (návštěva divadelních představení, výstav, besedy pro děti). Během školního roku pro děti připravujeme projektové dny, výtvarné soutěže, mikulášskou nadílku, předvánoční besídky, dětský den atd. Našim cílem je umět řešit základní problémy, s nimiž se naši žáci setkají v běžném životě.