Navigace

Obsah

Změny v provozu školy od pondělí 12. dubna 2021: rotační výuka (střídání prezenční a distanční výuky)

Testování - leták pro rodiče.pdf (559.96 kB)

Testování - leták pro žáky.pdf (349.93 kB)

V týdnu od pondělí 12. dubna do pátku 16. dubna:

prezenční výuka (výuka ve škole): 1. třída, 3. třída, 5. třída

distanční výuka (on-line výuka, výuka doma): 2. třída, 4. třída

Speciální třída se vrací trvale, bez rotace.

1. třída - konec vyučování v 11:25 hodin, 3. třída - konec vyučování v 11:50 hodin, 5. třída - konec vyučování ve 12:20 hodin, poté odchod na oběd.

Školní družina bude otevřena pouze pro přihlášené žáky 1. třídy, vždy od 11:25 do 15:30 hodin. V případě změny volejte prosím paní vychovatelce Petře Pilné.

Žáci navštěvující školní jídelnu budou automaticky přihlášeni na oběd. V případě změny volejte prosím paní vedoucí Šárce Langové.

 

V týdnu od pondělí 19. dubna do pátku 23. dubna:

prezenční výuka (výuka ve škole): 2. třída, 4. třída

distanční výuka (on-line výuka, výuka doma): 1. třída, 3. třída, 5. třída

Školní družina bude otevřena pouze pro přihlášené žáky 2. třídy. V případě změny volejte prosím paní vychovatelce Petře Pilné.

Žáci navštěvující školní jídelnu budou automaticky přihlášeni na oběd. V případě změny volejte prosím paní vedoucí Šárce Langové.

 

Žákům bude umožněna osobní přítomnost ve škole pouze v ochranných chirurgických rouškách (mohou být i dětské respirátory). Další podmínkou je negativní výsledek antigenního testu provedeného ve škole.

Testování bude probíhat ve vyhrazených třídách školy, vždy v pondělí a ve čtvrtek v 7:45 hodin. V tyto dny přichází žáci do školy v době od 7:30 do 7:40 hodin a ze šatny odchází do testovací třídy. Ve dnech, kdy se netestuje, bude škola otevřena od 7:15 hodin. V průběhu testování je umožněna přítomnost jednoho zákonného zástupce žáka. Pokud žák není v testovací dny přítomen, bude testován ihned po příchodu do školy.

Testování se nemusí účastnit žáci, kteří prodělali v posledních 90 dnech laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 (potvrzení musí být doloženo), případně absolvovali PCR test s negativním výsledkem ne starším 48 hodin (potvrzení musí být doloženo).

Pokud se žák nebude účastnit prezenčního vzdělávání z důvodu odmítnutí nastavených opatření, zákonný zástupce tuto skutečnost písemně oznámí ředitelce školy (e-mail: burdova.hana@zsliptal.cz).  Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Škola bude absenci evidovat jako omluvenou, zákonní zástupci však musí vzít na vědomí, že škola v tomto případě nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.


Výuka žáků 2. stupně pokračuje distanční formou zadávání úkolů přes webové stránky školy (www.zsliptal.cz) a online hodin v aplikaci MSTeams.

Upozorňujeme žáky, rodiče a zákonné zástupce žáků, že distanční výuka je pro žáky povinná (v souladu s novelou školského zákona č. 349/2020 Sb.).

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče povinni přihlásit své děti k základnímu vzdělávání. 

Pro školní rok 2021/2022 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, a to včetně dětí, kterým byl vloni povolen odklad povinné školní docházky.

Podrobnější informace včetně žádostí najdete v přiložených souborech.

Přijímáme rovněž žáky do speciální třídy zřízené podle § 16 odstavce 9 školského zákona.

 

Informace k zápisu do 1. třídy - duben 2021.doc (97.5 kB)

Informace k zápisu do 1. třídy - duben 2021.pdf (182.88 kB)

Žádost o přijetí k povinné školní docházce - duben 2021.doc (51.5 kB)

Žádost o přijetí k povinné školní docházce - duben 2021.pdf (134.48 kB)

Žádost o odklad povinné školní docházky - duben 2021.doc (54 kB)

Žádost o odklad povinné školní docházky - duben 2021.pdf (143.89 kB)